Dům a stavba

Sanace rodinného domu po velké vodě

Povodně u nás nejsou v posledních letech bohužel nic mimořádného. Po opadnutí vody a základním vysušení postižených prostor je třeba opravit podlahy a zdivo. Přitom musíme počítat s tím, že i v budoucnu může dojít k dalšímu vytopení domu. Tomu je třeba přizpůsobit způsob sanace zdiva a skladbu nových konstrukcí.

Připravil: Radek Sýkora, foto: archiv firem Hydropol ČR, Saint Gobain, Real San, Stavební odvodňovací prvky, Bohuslav Hádel a archiv autora

Důležité je, že podlahy a zdivo je potřeba sanovat a opravit dříve, než dojde k úplnému vyschnutí stavby. Doporučuje se aplikovat osvědčené metody odvlhčování a použít kvalitní stavební materiály, které omezí výskyt poruch způsobených vlhkostí.

Vysušování i v zimě

Základní vysušení a úklid po opadnutí vody trvá zhruba dva až tři měsíce. I potom je nutno dál pokračovat ve vysoušení přirozeným prouděním vzduchu, foukaným horkým vzduchem, kondenzačním vysoušečem či elektroosmózou. Vysoušeče s otevřeným plamenem mohou být méně vhodné, než elektrické. Při hoření ubývá kyslík, vytváří se vodní páry a někdy i nebezpečné zplodiny.

I v zimě se musí větrat, ne však dlouhodobě a plynule, to vede k přílišnému prochlazení konstrukcí i promrznutí některých míst. Větráme nárazově 5–7krát za den průvanem vždy asi 5-7 minut. Pod zdánlivě suchým povrchem totiž ještě dlouho zůstává mokré jádro zdi a vlhkost se drží nejméně o půl metru výše, než bývá z povrchu zřejmé. Tepelné mosty, tvořené například železobetonovým věncem a konzolami, je třeba přes zimu provizorně izolovat (například přiložením pásu tepelného izolantu o něco širšího než je výška věnce).

Začneme od podlahy

Po základním vysušení stavby nezbývá, než si nechat odborně navrhnout komplexní soubor dalších sanačních opatření. Opravovat začneme doslova od podlahy a kvalitně, aby to nějaký čas vydrželo – přitom kombinujeme úpravy okolního terénu se sanačními zásahy v objektu: Provedeme nové spádování terénu kolem obvodového zdiva, drenážní potrubí, trativody, odvodňovací studny s plovákem spínanými čerpadly, opravu stávající hydroizolace nebo základové zdivo a podlahu nově izolujeme. Při odvlhčování a další sanaci zdiva kombinujeme různé sanační metody:

– mechanické: podřezání zdiva a vložení nerezového plechu či asfaltových pásů.

– chemické: injektáž chemickým roztokem nebo horkým parafinem.

– elektromagnetické: při elektroosmóze se molekuly vody pohybují od anody ke katodě a vlhkost je odsouvána zpět do podloží, při magnetokinezi elektromagnetické pole vytlačuje molekuly vody do země.

– vzduchové: vnitřní a vnější přiváděcí a odvzdušňovací kanálky podél zdiva a podlah, vložení nopové fólie mezi suterénní obvodové zdivo a zeminu, vložení ventilátoru s časovým spínačem do odvádějícího potrubí apod.

Sanační omítky

Další fází opravy je aplikace vhodného sanačního omítkového systému, ale až po poklesu vlhkosti ve zdivu na přijatelnější hodnotu; časově to obvykle vyjde zpravidla na jaro příštího roku. Sanační omítky svým vysokým obsahem vzduchových pórů umožňují odvádět vlhkost ze zdiva za současného omezení nežádoucích jevů, jako je odprýskávání omítky, skvrny na povrchu a další závady. Pracují na principu odpařování vodních par, takže by měly být opatřeny paropropustnými barvami či tenkovrstvými probarvenými omítkami. Sanační omítkové systémy se navrhují v běžných tloušťkách omítek, ale z různě průvzdušných, porézních a pevných omítkových vrstev podle stupně zasažení zdiva vodou a solemi.

Vnější zateplení

Projektant by měl rozhodnout, zda by nebylo vhodné „pomoci“ vlhké stavbě vnějším zateplovacím systémem. Ten zruší téměř všechny tepelné mosty, omezí teplotně-dilatační pohyby obvodového zdiva a zabrání jeho promrzání. Avšak pozor: Izolováním zevnitř bychom promočené zdivo „vystrčili“ na mráz a vystavili je kolísání denních a nočních teplot, což by mohlo zdicí prvky nežádoucím způsobem rozvolnit.

Systém by měl být buď odvětrávaný, nebo kontaktní, kdy jsou všechny vrstvy (lepidlo, izolant, armovaná stěrka ale i omítka) dostatečně a zároveň zhruba stejně paropropustné. Jinak bychom domu mohli i „přitížit“ kondenzací vzdušné vlhkosti před některou neprodyšnou vrstvou uvnitř zateplovacího systému. Ne každý zateplovací systém, který jinak dobře funguje na suchých domech, je tedy nutně vhodný pro vlhkou stavbu; případné neprodyšné vrstvy brání přirozenému vysychání zdiva, které bohužel trvá i několik let.

Extra tip:  Šetrná sanace

Velmi šetrná a přitom účinná metoda vysoušení vlhkého zdiva je tzv. magnetokineze. Principem je, že vytvořené elektromagnetické pole působí na kapilárně vzlínající vodu tak, že její molekuly spolu s ionty solí zatlačuje zpět do země. Při aplikaci se do vlhké stavby osadí generátory magnetických pulsů, napájených elektrickým proudem 230 V (50 Hz). Sanace probíhá ve dvou fázích: Nejprve se odvádí přebytečná voda z kapilár do země, v další fázi elektromagnetické pole brání novému vzlínání a ve zdivu zůstane jen přirozená vlhkost. Nehrozí přitom poškození stavebních konstrukcí, metoda funguje za plného provozu budovy a lze ji použít prakticky u všech druhů porézních materiálů.

Připomenutí:

– Pro náročné zákazníky nabízejí výrobci omítek metodu tzv. obětní vrstvy. Spočívá v nanesení jedné vrstvy sanační omítky na vysoce kontaminované zdivo. Ta v průběhu zhruba jednoho roku odčerpá ze zdiva velkou část vlhkosti a nebezpečných solí, které se v této omítkové vrstvě usadí. Poté se tato zasažená omítková vrstva obětuje, tj. odseká, odveze a na její místo přijde sanační omítkový systém definitivní.

– Pokud po odstranění vlhkosti není třeba použít přímo sanační omítkový systém, je možné stávající omítky pouze povrchově očistit a zpevnit běžnou omítkou. Nesmějí však obsahovat sádru:  Ta na sebe totiž váže vodu při současném snižování své pevnosti. Kromě toho u rekonstruovaných staveb mnohdy vytváří nehezké a omítku poškozující výkvěty solí.

Mimořádné služby

Při likvidaci následků povodní prodejci sanačních systémů obvykle poskytují i technické poradenství a navrhují nejvhodnější způsob aplikace. Výrobci sanačních omítek zase navrhují skladbu sanačního omítkového systému na základě chemické analýzy vzorků, odebraných z vlhkostně ustáleného zdiva. Některé firmy jsou připraveny navrhnout také skladbu zateplovacího systému či doporučit vyškolenou prováděcí firmu. Pro majitele poškozených domů nabízejí i slevu materiálů, potřebných na rekonstrukci. Informace podají příslušní obchodní zástupci pro daný produkt.

Článek z časopisu Recepty prima nápadů č. 9/2012