Interiér

Vytápění moderními topidly na biomasu

Staré kotle na biomasu již obvykle nevyhovují z hlediska komfortu obsluhy

Porovnání ceny a uživatelského komfortu je do značné míry ovlivněno druhem paliva a tedy i typem kotle. V zásadě platí, že vyšší komfort vytápění více stojí. Chceme-li tedy topit biomasou tak, abychom měli co nejmenší starosti s obsluhou kotle a manipulací s palivem, měli bychom zvolit investičně i provozně dražší kotel na pelety. A naopak, když nevadí náročnější obsluha, spokojíme se s kotlem na palivové dřevo, jež umožní vytápět dům s relativně nižšími náklady.

Nahradit ztrátu

Při volbě topidla je důležité znát tepelné ztráty všech vytápěných prostor. Ztráty vypočítá projektant či nezávislý energetický poradce, případně energetický auditor. Podle velikosti tepelných ztrát je třeba určit takový výkon topidla, aby byla v celé topné sezóně zajištěna požadovaná tepelná pohoda. Projektant pak rozhodne, zda kotel může být hlavním, nebo dokonce jediným zdrojem tepla pro daný objekt. Pokud ne, je třeba jej doplnit dalším zdrojem.

Ke každému většímu kotli na tuhá paliva, tedy i kusové dřevo nebo dřevní brikety, se doporučuje instalovat akumulační nádrž na teplou vodu. Ta umožňuje provozovat kotel na optimální výkon, snižuje spotřebu paliva a zlepšuje komfort obsluhy. Výjimkou jsou automatické kotle na pelety vyšší třídy, které mají plynule regulovatelný výkon i bez nádrže.

Optimální výkon

Účinnost kotle má velký vliv na výši provozních nákladů na vytápění. Zatímco starší zdroje mohou mít celoroční účinnost třeba jen 60–70 %, nové kotle mohou z paliva efektivně využít 80 i více procent tepla. Pořízením hospodárného zdroje lze, při řádné instalaci a provozu, ušetřit až čtvrtinu paliva při stejném množství vyrobeného tepla. Jelikož vysoká účinnost současně ukazuje na kvalitu spalovacího procesu, doprovodným efektem jsou i nízké emise škodlivin.

Podmínkou hospodárnosti topení je, aby kotel pracoval ve svém výkonovém optimu. U kotlů s ručním přikládáním paliva je to výkon blízký tzv. jmenovitému. Naproti tomu u kotlů na pelety s automatickým přikládáním je to rozsah, který mnohdy začíná již od 30 % jmenovitého výkonu.

Tepelný výkon hlavního zdroje by měl pokrýt celou potřebu tepla objektu i při nejnižších zimních teplotách (v ČR jsou definovány v rozmezí -12 °C až -18 °C pro jednotlivé klimaticky odlišné oblasti). Po většinu topné sezóny však bývá venkovní teplota vyšší (v průměru 3–4 °C nad nulou). To má za následek, že kotel je po velkou část topné sezóny provozován v nižším výkonu, než je nominální hodnota. Do soustavy s kotlem na dřevo (nebo dřevní brikety) je proto standardně zařazena akumulační nádrž.

Uskladnění paliva

Technické zázemí budovy, zejména možnost skladování paliva, může přímo determinovat použití některých typů zdrojů tepla. Pelety a brikety z biomasy jsou standardně dodávány s vlhkostí nižší než 10 %. Vzhledem k vysoké hustotě materiálu se tato hodnota příliš nemění ani s výkyvy vzdušné vlhkosti. Proto stačí zásoba na jednu sezónu. Pelety se prodávají v pytlích nebo volně vozí v cisterně a uskladní přímo v kotelně. Brikety se dodávají v pytlích.

U kotlů na palivové dříví platí, že vlhkost paliva dříví by neměla přesáhnout 20 procent. Není-li to dodrženo, životnost kotle se může zkrátit až na polovinu (měla by být 10–15 let). Zásoba palivového dřeva by měla proto být alespoň na tři topné sezóny. Teprve po dvou letech prosychání (při uskladnění ve větraném prostoru pod střechou) totiž klesá jeho vlhkost pod požadovanou hodnotu. 

Majitelé topidel na pelety si mohou palivo vyrábět i sami. Na trhu jsou malé granulační linky, vhodné především k výrobě dřevních pelet nebo alternativních pelet ze zemědělských plodin a bioodpadu.

Extra tip: Dotace na kotel

Výměnu starého kotle za nové topidlo na biomasu usnadní dotační program Nová Zelená úsporám. Díky iniciativě výrobců kotlů na biomasu a dalších asociací mohou o dotaci na kotel nebo kamna na biomasu zažádat i ti, kteří nebudou zároveň zateplovat. Na nový zdroj mohou získat příspěvek až 80 tisíc Kč (při výměně zdroje tepla spojenou se zateplením je možné získat až 100 tisíc Kč). Podrobnosti, včetně modelových příkladů, kalkulačky pro výpočet výše podpory, návodu na podání žádosti nebo vzorové smlouvy o dílo, najdou zájemci na webových stránkách www.nzu2013.cz. Informace pro případ financování při pořízení úplně nového kotle na biomasu přináší sdružení Klastr Česká peleta.

Dodatečné zateplení

Podmínkou úspory nákladů na vytápění je tepelně dobře izolovaný dům. To v praxi znamená, že obvodové konstrukce splňují normu ČSN 73 0540, která řeší, mimo jiné, tepelně-technické vlastnosti budov.
Když přesně nevíme, jak dobře je dům či byt tepelně izolovaný a chystáme se jej dodatečně zateplit, obrátíme se na nezávislého energetického poradce nebo stavebního projektanta, případně na energetického auditora. Bezplatné energetické poradenství poskytuje například sdružení EKIS.

Pelety s certifikací

Skutečně kvalitní pelety dodávané na trh mají mezinárodní certifikaci ENplus. Zákazníkovi zaručí, že peleta vyhovuje normám a byla dodána odpovídajícím způsobem. Prodejci zas mají jistotu, že rozvážejí kvalitní pelety. Certifikace ENplus pro výrobce ani obchodníky neznamená žádné zásadní náklady navíc. Naopak přispívá k lepší funkčnosti konkurenčního prostředí, protože zákazníci si mohou vybírat mezi více výrobci v téže kvalitě. Výrobcům pelet zase certifikace přináší snadnější přístup na nové trhy. Jak můžeme rozpoznat pelety ENplus? Hledáme logo ENplus a identifikační číslo, které by se podle způsobu dodávky mělo objevit na pytli nebo na dodacím listu.

Dobré rady na závěr

Před nákupem kotle se informujeme o emisní třídě podle ČSN 303-5, do které je peletový kotel zařazen. Zákon o ochraně ovzduší totiž zakazuje od 1. 9. 2022 používat kotle na tuhá paliva v nižší než 3. třídě. Soustřeďte se na kotle 4. a 5. emisní třídy; můžete na ně získat i státní dotace až 100 tisíc Kč.

Kamna nebo kotle na pelety potřebují pro správné fungování palivo odpovídající kvality, podle celoevropské normy EN (ČSN) 14961-2 jakost A1. Peleta nesmí být příliš tmavá (má vyšší obsah kůry nebo jiných nežádoucích příměsí), musí působit kompaktním dojem a nesmí se drolit. Kvalitu zabezpečuje certifikace ENplus A1.

Jestliže při rekonstrukci otopné soustavy měníme konstrukci obvodových stěn, vzhled domu (například stavíme nový komín), nebo zvyšujeme statické zatížení původních stropů, je třeba zadat nový statický výpočet, případně požádat o stavební povolení. Informace získáme na příslušném stavebním úřadě.

Připravil: Radek Sýkora, foto: archiv firem; vydáno v RPN 10/2013